Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08/2023

Trong tháng 08 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.214 người tăng 159 người (tăng 7,74%) so với tháng 07 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2023

Trong tháng 07 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.055 người giảm 774 người (giảm 27,36%) so với tháng 06 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 06/2023

Trong tháng 06 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.829 người giảm 145 người (giảm 4,88%) so với tháng 05 năm 2023.

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

Số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng tăng so với năm 2021 và 2022, 6 tháng đầu năm 2023 số người nộp hồ sơ hưởng BHTN là 12.370 người (tăng 36,29% so với 6 tháng đầu năm 2022).

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2022

Trong tháng 10 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.956 người tăng 188 người (tăng 11,06%) so với tháng 9 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2022

Trong tháng 9 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.768 người giảm 462 người (giảm 26,13%) so với tháng 8 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2022

Trong tháng 8 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.230 người tăng 270 người (tăng 13,78%) so với tháng 7 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2022

Trong tháng 7 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.960 người giảm 450 người (giảm 18,67%) so với tháng 6 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 6/2022

Trong tháng 6 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.410 người tăng 329 người (tăng 15,81%) so với tháng 5 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 4/2022

Trong tháng 4 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.696 người tăng 375 người (tăng 28,39%) so với tháng 3 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 5/2022

Trong tháng 5 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.081 người tăng 385 người (tăng 22,7%) so với tháng 4 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2022

Trong tháng 3 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.321 người tăng 805 người (tăng 156,01%) so với tháng 02 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2022

Trong tháng 02 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 516 người giảm 516 người (giảm 50%) so với tháng 01 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2022

Trong tháng 01 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.052 người tăng 111 người (tăng 11,8%) so với tháng 12 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 12/2021

Trong tháng 12 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 941 người giảm 204 người (giảm 17,82%) so với tháng 11 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 11/2021

Trong tháng 11 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.145 người giảm 16 người (giảm 1,38%) so với tháng 10 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2022

Tháng 12 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.526 người giảm 526 người (giảm 25,63%) so với tháng 11 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2022

Tháng 12 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.526 người giảm 526 người (giảm 25,63%) so với tháng 11 năm 2022.

Quy định về hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2021

Trong tháng 10 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.161 người giảm 327 người (giảm 21,98%) so với tháng 09 năm 2021.