Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2024

Trong tháng 3 năm 2024 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.449 người, tăng 587 người (tăng 68,10%) so với tháng 02 năm 2024.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 12/2023

Trong tháng 12 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.519 người, giảm 363 người (giảm 19,29%) so với tháng 11 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 11/2023

Trong tháng 11 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.882 người giảm 217 người (giảm 10,34%) so với tháng 10 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2023

Trong tháng 10 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.099 người tăng 282 người (tăng 15,52%) so với tháng 09 năm 2023

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 09/2023

Trong tháng 09 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.817 người giảm 397 người (giảm 17,93%) so với tháng 08 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08/2023

Trong tháng 08 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.214 người tăng 159 người (tăng 7,74%) so với tháng 07 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2023

Trong tháng 07 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.055 người giảm 774 người (giảm 27,36%) so với tháng 06 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 06/2023

Trong tháng 06 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.829 người giảm 145 người (giảm 4,88%) so với tháng 05 năm 2023.

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

Số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng tăng so với năm 2021 và 2022, 6 tháng đầu năm 2023 số người nộp hồ sơ hưởng BHTN là 12.370 người (tăng 36,29% so với 6 tháng đầu năm 2022).

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2022

Trong tháng 10 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.956 người tăng 188 người (tăng 11,06%) so với tháng 9 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2022

Trong tháng 9 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.768 người giảm 462 người (giảm 26,13%) so với tháng 8 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2022

Trong tháng 8 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.230 người tăng 270 người (tăng 13,78%) so với tháng 7 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2022

Trong tháng 7 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.960 người giảm 450 người (giảm 18,67%) so với tháng 6 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 6/2022

Trong tháng 6 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.410 người tăng 329 người (tăng 15,81%) so với tháng 5 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 4/2022

Trong tháng 4 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.696 người tăng 375 người (tăng 28,39%) so với tháng 3 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 5/2022

Trong tháng 5 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.081 người tăng 385 người (tăng 22,7%) so với tháng 4 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2022

Trong tháng 3 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.321 người tăng 805 người (tăng 156,01%) so với tháng 02 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2022

Trong tháng 02 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 516 người giảm 516 người (giảm 50%) so với tháng 01 năm 2022.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 01/2022

Trong tháng 01 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.052 người tăng 111 người (tăng 11,8%) so với tháng 12 năm 2021.

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 12/2021

Trong tháng 12 năm 2021 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 941 người giảm 204 người (giảm 17,82%) so với tháng 11 năm 2021.