Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 08/2023

Trong tháng 08 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.214 người tăng 159 người (tăng 7,74%) so với tháng 07 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2023

Trong tháng 07 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.055 người giảm 774 người (giảm 27,36%) so với tháng 06 năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 06/2023

Trong tháng 06 năm 2023 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.829 người giảm 145 người (giảm 4,88%) so với tháng 05 năm 2023.

Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2023

Số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có xu hướng tăng so với năm 2021 và 2022, 6 tháng đầu năm 2023 số người nộp hồ sơ hưởng BHTN là 12.370 người (tăng 36,29% so với 6 tháng đầu năm 2022).

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 10/2022

Trong tháng 10 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.956 người tăng 188 người (tăng 11,06%) so với tháng 9 năm 2022.

Thủ tục “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 9/2022

Trong tháng 9 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.768 người giảm 462 người (giảm 26,13%) so với tháng 8 năm 2022

Thủ tục “Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 8/2022

Trong tháng 8 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.230 người tăng 270 người (tăng 13,78%) so với tháng 7 năm 2022.

Thủ tục “Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động tiếp tục thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 07/2022

Trong tháng 7 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.960 người giảm 450 người (giảm 18,67%) so với tháng 6 năm 2022.

Thủ tục “Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Đối với người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: Có việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên

Đánh giá tình hình thực hiện BHTN tháng 6/2022

Trong tháng 6 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.410 người tăng 329 người (tăng 15,81%) so với tháng 5 năm 2022.

Thủ tục “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)”

Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ¬ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 4/2022

Trong tháng 4 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.696 người tăng 375 người (tăng 28,39%) so với tháng 3 năm 2022

Đánh giá tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp tháng 5/2022

Trong tháng 5 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.081 người tăng 385 người (tăng 22,7%) so với tháng 4 năm 2022.

Thủ tục “Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)”

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm trừ trường hợp theo quy định

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 3/2022

Trong tháng 3 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.321 người tăng 805 người (tăng 156,01%) so với tháng 02 năm 2022

Thủ tục “Giải quyết hỗ trợ học nghề”

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gửi cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đánh giá tình hình thực hiện Bảo hiểm thất nghiệp tháng 02/2022

Trong tháng 02 năm 2022 số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 516 người giảm 516 người (giảm 50%) so với tháng 01 năm 2022.