Chương trình tọa đàm phát triển thị trường lao động thành phố Hải Phòng năm 2023

18-09-2023 | 0 bình luận | 545 xem

Chương trình “Tọa đàm phát triển thị trường lao động thành phố Hải Phòng năm 2023” giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước và các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, cung ứng lao động, cho thuê lại lao động


          Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội; Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 05/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động tại thành phố Hải Phòng đến năm 2030; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 13/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/1/2023 của Chính phủ. Ngày 15.09.2023 Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng phối hợp với các Trung tâm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm tổ chức chương trình “Tọa đàm phát triển thị trường lao động thành phố Hải Phòng năm 2023 

                Tham dự buổi Tọa đàm có 24 cơ quan, đơn vị nhà nước và các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, cung ứng lao động, cho thuê lại lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tại buổi Tọa đàm đồng chí Giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Hải Phòng đã báo cáo tình hình thị trường lao động, cung cầu lao động thành phố Hải Phòng những tháng đầu năm 2023, nhận định thị trường lao động trong các tháng cuối năm và kết quả công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các Phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Phòng năm 2022 và 9 tháng 2023.

          Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị nhà nước và các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động, cung ứng lao động, cho thuê lại lao động đã cùng nhau đánh giá lại tình hình thị trường lao động Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay; trao đổi về kinh nghiệm trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng nguồn lao động cho các công ty, doanh nghiệp và đã có  những đề xuất các giải pháp phát triển thị trường lao động Hải Phòng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị dịch vụ việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động thành phố trong thời gian tới.

            Buổi “Tọa đàm phát triển thị trường lao động thành phố Hải Phòng năm 2023 ” đã tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường lao động, góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực lao động để thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động trong nước và nước ngoài, đưa ra được các đánh giá tình hình thị trường lao động Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay; đánh giá 

vai trò của các đơn vị trong chuỗi cung ứng lao động. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển thị trường lao động Hải Phòng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị dịch vụ việc làm, kết nối thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động thành phố trong thời gian tới và có những đề xuất hỗ trợ kết nối Cung - Cầu lao động trên địa bàn thành phố và một số giải pháp thúc đẩy phát triển kết nối cung cầu lao động giữa các tỉnh và các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hải Phòng.