Thủ tục “Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm”

15-11-2021 | 0 bình luận | 480 xem

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm.


* Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà có nhu cầu tìm kiếm việc làm được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm.

- Bước 2: Người lao động ghi đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu tư vấn, nhu cầu giới thiệu việc làm vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm dịch vụ việc làm.

            - Bước 3: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

            - Bước 4: Trung tâm dịch vụ việc làm gửi cho người lao động Phiếu giới thiệu việc làm theo mẫu quy định.

- Bước 5: Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm theo dõi kết quả dự tuyển lao động để kịp thời hỗ trợ người lao động.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm dịch vụ việc làm và được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp.

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:

- Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm.

* Thời hạn giải quyết: Không quy định.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm dịch vụ việc làm.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

* Lệ phí: Không quy định.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH).

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật việc làm đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

- Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 nêu trên.

- Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

 

* Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo thủ tục hành chính:

Mẫu số 01: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh   phúc

                                                                                    

PHIẾU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm…….............

Họ và tên: ……………………………..sinh ngày ...... /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: …………...……………………………………………….….

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………………………….….

Số sổ BHXH: …………………………………………………………………………..…..

Số điện thoại:……………..……..…Địa chỉ email (nếu có)……..…….……………..……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:…………………………………………..…..

Nơi thường trú.....................................................…………………………………………

Chỗ ở hiện nay (1):…………….……………….………………………..……………..…..

Tình trạng sức khỏe :……………………………………………………………………….                

Chiều cao (cm): ……………………….. Cân nặng(kg): ……………………………..…... 

Trình độ giáo dục phổ thông: …..……….…………………………….……………..……

Ngoại ngữ:…………………………….Trình độ:………………………………………….

Tin học: …………………….………....Trình độ:……...…………………….……………

Trình độ đào tạo:

Số TT

Chuyên ngành đào tạo

Trình độ đào tạo (2)

12….Trình độ kỹ năng nghề (nếu có)………………………………………………….………...

Khả năng nổi trội của bản thân …………………………………………………………..…………………..……...………………………………………………………………………………………………...……

I. THÔNG TIN VỀ  QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Số

TT

Tên đơn vị

đã làm việc

Thời gian làm việc

(Từ ngày…/…/….đến ngày. ../…/…)

Vị trí công việc đã làm

1
2
…..
Mức lương (trước lần thất nghiệp gần nhất):…………………………………………….…

Lý do thất nghiệp gần nhất:……………………………………………………………...…

II. TÌNH TRẠNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM HIỆN NAY

 Đã liên hệ tìm việc làm ở đơn vị nào (từ lần thất nghiệp gần nhất đến nay):……………

………………………………………………………………………………………..…….

III. NHU CẦU TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

1. Tư vấn

Chính sách, pháp luật về lao động việc làm o                  Việc làm o                   

Bảo hiểm thất nghiệp o                                                     Khác o

2. Giới thiệu việc làm

Vị trí công việc:........................................................ ……………………………………….…

Mức lương thấp nhất:.............................................. …………………………………….……

Điều kiện làm việc:………………………………………………………………………....

Địa điểm làm việc: .................................................. ………………………………………

Khác:…………………………………………………………………………………

Loại hình đơn vị: Nhà nước o;  Ngoài nhà nước o;  Có vốn đầu tư nước ngoài o

                                                        ………, ngày...... tháng...... năm ...........


               Người đề nghị

               (Ký,   ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(2) Công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ nghề, chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 03 tháng, sơ cấp từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên